Informace o zpracování osobních údajů společností JÓGA ANDĚL

Společnosti:

Jóga Anděl s.r.o. se sídlem V Lipkách 768/49, 154 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 189106 (dále jen "DŮM JÓGY ANDĚL")

Věra Vojtěchová, se sídlem V Lipkách 768/49, 154 00 Praha 5 (dále jen „DŮM JÓGY VINOHRADY“),

Dům-jógy s.r.o. se sídlem V Lipkách 768/49, 154 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 285677 (dále jen "DŮM JÓGY CHODOV")

při správě a zpracování osobních údajů zaměstnanců a klientů plně respektují zásady jejich ochrany a v souladu s platnými právními předpisy níže informují subjekty osobních údajů o jejich právech, důvodech zpracování a dalších podstatných informacích týkajících se zpracování osobních údajů.

Společnosti DŮM JÓGY ANDĚL, DŮM JÓGY VINOHRADY a DŮM JÓGY CHODOV se v plném rozsahu řídí pravidly stanovenými Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a v souladu s tímto Nařízením přísně dodržují všechny nastavené postupy.

Pokud se jakákoli část tohoto dokumentu bude zdát nesrozumitelná nebo vyplyne-li potřeba dalšího podrobnějšího vysvětlení některé problematiky související se zpracováním osobních údajů, je možné obrátit se na naši emailovou adresu: andel@dum-jogy.cz

Obsah:

1. Správce osobních údajů a jeho identifikace – kdo to je.
2. Rozsah zpracování osobních údajů.
3. Účel zpracování osobních údajů, zákonnost zpracování.
4. Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány.
5. Kdo má k osobním údajům přístup, komu jsou poskytovány.
6. Automatizované zpracování osobních údajů.
7. Jaká jsou práva subjektu údajů.
8. Uplatnění práv subjektů údajů – klientů společnosti DŮM JÓGY.

1. Správce osobních údajů a jeho identifikace – kdo to je.

Správcem osobních údajů je osoba, která disponuje s osobními údaji subjektů údajů a zároveň určuje účel a prostředky jejich zpracování. Společnost DŮM JÓGY ANDĚL, DŮM JÓGY VINOHRADY a DŮM JÓGY CHODOV je správcem osobních údajů, jelikož shromažďuje osobní údaje svých zaměstnanců a klientů.

Kontaktní údaje a totožnost správce:

DŮM JÓGY ANDĚL, DŮM JÓGY VINOHRADY a DŮM JÓGY CHODOV, se sídlem V Lipkách 768/49, 154 00 Praha 5, e-mail: andel@dum-jogy.cz, tel.: +420724090490.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u Správce jmenován. Správce nemá zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

2. Kategorie subjektů údajů, kategorie, rozsah a účel zpracování osobních údajů.

Společnost DŮM JÓGY ANDĚL, DŮM JÓGY VINOHRADY a DŮM JÓGY CHODOV zpracovává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytování služeb, plnění zákonných povinností a též k ochraně zájmů společnosti DŮM JÓGY ANDĚL, DŮM JÓGY VINOHRADY a DŮM JÓGY CHODOV. Shromažďujeme osobní údaje zaměstnanců a klientů, případně těch osob, kteří nám ke zpracování osobních údajů a k oslovení udělili souhlas.

  2.1.  Zaměstnanci správce

  a) identifikační údaje - jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště
  b) kontaktní údaje - emailová adresa a telefonní číslo
  c) bankovní spojení
  d) fotografie

  Účel zpracování osobních údajů zaměstnanců

  Účelem zpracování osobních údajů zaměstnanců je realizace práv a povinností z uzavřeného smluvního vztahu mezi zaměstnancem a společností DŮM JÓGY ANDĚL, DŮM JÓGY VINOHRADY a DŮM JÓGY CHODOV dle pracovní smlouvy či dohody. Fotografie zaměstnanců jsou zpracovávány na základě uděleného souhlasu.

  2.2.  Klienti správce

  a) identifikační údaje – jméno a příjmení,
  b) kontaktní údaje – emailová adresa a telefonní číslo
  c) další údaje – rok narození, město bydliště

  Účel zpracování osobních údajů kontaktních osob klientů

  V případě identifikačních a kontaktních údajů klientů je jejich zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, rok narození a město bydliště je rovněž nezbytné za účelem splnění smlouvy tak, aby byly podmínky vždy přizpůsobeny potřebám klienta. Po ukončení smluvního vztahu s klientem jsou údaje klientů vymazány.

  Zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu klienta:

  Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné, zároveň však nezbytné proto, aby mohly být klientům zasílány newslettery s aktualitami. Klient má možnost udělit souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru elektronicky, a to vyplněním formuláře na webovém portálu správce www.dum-jogy.cz. Klient může udělený souhlas kdykoli odvolat, a to zakliknutím pole „odhlásit se“ uvedeným přímo v textu emailu.

  4.    Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány.

  Veškeré osobní údaje subjektů společnost DŮM JÓGY ANDĚL, DŮM JÓGY VINOHRADY a DŮM JÓGY CHODOV uchovává po dobu nezbytně nutnou, která je vyžadována dle příslušných právních předpisů, např. dle zákona o účetnictví, zákona o archivnictví a evidenci, zákona o dani z přidané hodnoty, atd. a dle obecných i speciálních promlčecích lhůt.

  Osobní údaje klientů jsou společností DŮM JÓGY ANDĚL, DŮM JÓGY VINOHRADY a DŮM JÓGY CHODOV uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem, případně po dobu trvání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

  Společnost DŮM JÓGY ANDĚL, DŮM JÓGY VINOHRADY a DŮM JÓGY CHODOV se při uchování osobních údajů řídí zásadou minimalizace údajů, v okamžiku, kdy odpadne účel zpracování osobních údajů nebo uplyne doba, po kterou je společnost DŮM JÓGY ANDĚL, DŮM JÓGY VINOHRADY a DŮM JÓGY CHODOV povinna osobní údaje uchovávat, osobní údaje jsou zcela vymazány ze systémů, případně vhodným způsobem anonymizovány. Osobní údaje tak nikdy nejsou zpracovávány nebo uchovávány déle, než je nezbytně nutné.

  5.    Kdo má k osobním údajům přístup, komu jsou poskytovány.

  Osobní údaje jsou zpřístupněny společnosti DŮM JÓGY ANDĚL, DŮM JÓGY VINOHRADY a DŮM JÓGY CHODOV jakožto jejich správci, dále pověřeným zaměstnancům společnosti DŮM JÓGY ANDĚL, DŮM JÓGY VINOHRADY a DŮM JÓGY CHODOV a smluvním zpracovatelům, se kterými má společnost DŮM JÓGY ANDĚL, DŮM JÓGY VINOHRADY a DŮM JÓGY CHODOV uzavřenou Smlouvu o zpracování osobních údajů, na základě které jsou tito smluvní zpracovatelé povinni osobní údaje zpracovávat v souladu s Nařízením. Smluvními zpracovateli je zejména správce webového portálu společnosti DŮM JÓGY ANDĚL, DŮM JÓGY VINOHRADY a DŮM JÓGY CHODOV a správce rozesílání newsletterů, účetní a daňoví poradci.

  6.    Automatizované zpracování osobních údajů.

  Společnost DŮM JÓGY ANDĚL, DŮM JÓGY VINOHRADY a DŮM JÓGY CHODOV neprovádí automatické zpracování osobních údajů, včetně profilování.

  Soubory „cookies“

  Pro správnou funkci webových stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako tzv. „cookies“, na zařízení, ze kterého návštěvník webovou stránku prohlíží.

  Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na počítač nebo mobilní zařízení návštěvníka webových stránek v okamžiku, kdy tyto stránky začne využívat. Stránky si tak na určitou dobu mohou zapamatovat preference a úkony návštěvníka, které na nich provedli (např. zapamatování přihlašovacích údajů, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje návštěvník nemusí zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

  Webový server, který spravuje webové stránky společnosti DŮM JÓGY ANDĚL, DŮM JÓGY VINOHRADY a DŮM JÓGY CHODOV dum-jogy.cz, zasílá na osobní počítač subjektu, který navštíví tyto webové stránky soubory „cookies“, pokud návštěvník přijímání těchto souborů povolil ve svém internetovém prohlížeči.  Jedním z důvodů využití souborů „cookies“ je pomoc při shromažďování statistických údajů o návštěvnosti webových stránek, přičemž tyto údaje nikdy nejsou spojeny s osobními údaji návštěvníka. Návštěvník má možnost přijímání souborů „cookies“ zakázat ve svém internetovém prohlížeči.

  Typy souborů cookie, které používáme

  Spravovat předvolby souborů cookie

  Nastavení souborů cookie

  Předvolby souborů cookie můžete kdykoli změnit klepnutím na tlačítko výše. Umožní vám to znovu navštívit banner souhlasu se soubory cookie a změnit své preference nebo ihned odvolat svůj souhlas.

  Kromě toho různé prohlížeče poskytují různé způsoby blokování a odstraňování souborů cookie používaných webovými stránkami. Můžete změnit nastavení svého prohlížeče tak, aby blokoval/vymazával cookies. Níže jsou uvedeny odkazy na podpůrné dokumenty o tom, jak spravovat a odstraňovat soubory cookie z hlavních webových prohlížečů.

  Pokud používáte jakýkoli jiný webový prohlížeč, navštivte oficiální dokumenty podpory vašeho prohlížeče.

  7.    Jaká jsou práva subjektu údajů.

  a)      Právo na informace týkající se zpracování osobních údajů

  Každý subjekt zpracování osobních údajů má právo znát totožnost a kontaktní údaje na správce osobních údajů, jeho zástupce i na případné pověřence pro ochranu osobních údajů, dále má právo znát účel a právní základ zpracování osobních údajů, právo znát příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uložení osobních údajů, informaci o právu na odvolání souhlasu a o dalších právech subjektu údajů, možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, informaci, zda jde poskytování osobních údajů je zákonný či smluvní požadavek, informování o automatizovaném rozhodování a profilování.

  b)     Právo na přístup k osobním údajům

  Právo klienta požadovat od společnosti DŮM JÓGY ANDĚL, DŮM JÓGY VINOHRADY a DŮM JÓGY CHODOV, jakožto správce, potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, tak má klient, jakožto subjekt údajů, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o účelu jejich zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou, byly nebo mají být osobní údaje zpřístupněny, dobu zpracování osobních údajů, existence práva požadovat opravu, výmaz, omezení a možnosti vznést námitku proti zpracování, informace o právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování osobních údajů, informace o zárukách při předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

  Subjekt údajů má právo požadovat od společnosti DŮM JÓGY ANDĚL, DŮM JÓGY VINOHRADY a DŮM JÓGY CHODOV kopie zpracovávaných osobních údajů.

  Při opakovaných a zjevně nepřiměřených žádostech je společnost DŮM JÓGY ANDĚL, DŮM JÓGY VINOHRADY a DŮM JÓGY CHODOV oprávněna účtovat klientům přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů za pořízení kopie.

  Uplatnění tohoto práva mohou subjekty údajů uplatnit kromě zaslání písemné žádosti na adresu sídla nebo na e-mailovou adresu společnosti DŮM JÓGY ANDĚL, DŮM JÓGY VINOHRADY a DŮM JÓGY CHODOV andel@dum-jogy.cz.

  c)      Právo na opravu osobních údajů

  Subjekt údajů má právo žádat, aby společnost DŮM JÓGY ANDĚL, DŮM JÓGY VINOHRADY a DŮM JÓGY CHODOV bez zbytečného odkladu opravila nepřesné a doplnila neúplné osobní údaje, které se jej týkají. Základem uplatnění tohoto práva je sdělení skutečnosti vedoucí k opravě či doplnění společnosti DŮM JÓGY ANDĚL, DŮM JÓGY VINOHRADY a DŮM JÓGY CHODOV.

  d)     Právo na výmaz osobních údajů

  V případech, kdy pominul účel zpracování osobních údajů, byl odvolán souhlas ke zpracování osobních údajů a v dalších případech, které jsou podrobně uvedeny v čl. 17 odst. 1 písm. a) až f) Nařízení, je společnost DŮM JÓGY ANDĚL, DŮM JÓGY VINOHRADY a DŮM JÓGY CHODOV na základě Vaší žádosti povinna osobní údaje žádajícího klienta smazat. Pokud však není splněna zákonná podmínka pro výmaz, má společnost DŮM JÓGY ANDĚL, DŮM JÓGY VINOHRADY a DŮM JÓGY CHODOV právo si osobní údaje ponechat.

  Uplatnění tohoto práva mohou subjekty údajů uplatnit zasláním písemné žádosti na adresu sídla nebo na e-mailovou adresu společnosti DŮM JÓGY ANDĚL, DŮM JÓGY VINOHRADY a DŮM JÓGY CHODOV marketing@dum-jogy.cz.

  e)      Právo na omezení zpracování osobních údajů

  Na žádost klienta je společnost DŮM JÓGY ANDĚL, DŮM JÓGY VINOHRADY a DŮM JÓGY CHODOV povinna omezit zpracování jeho osobních údajů jen na nejnutnější zákonné důvody, pokud jsou splněny podmínky dle čl. 18 Nařízení. V obecné rovině lze toto právo uplatnit v případech, kdy není jasné, zda a kdy se budou muset osobní údaje odstranit.

  f)       Právo vznesení námitky proti zpracování osobních údajů

  V případech, kdy klient dojde ke zjištění, že společnost DŮM JÓGY ANDĚL, DŮM JÓGY VINOHRADY a DŮM JÓGY CHODOV zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta, má právo obrátit se přímo na společnost DŮM JÓGY ANDĚL, DŮM JÓGY VINOHRADY a DŮM JÓGY CHODOV s touto námitkou, aby došlo k co nejrychlejšímu odstranění závadného stavu nebo k dostatečnému zdůvodnění nastalé situace. Námitky lze vznášet i proti automatizovanému rozhodování/profilování.

  g)      Právo na přenositelnost údajů

  Klient může požadovat, aby jeho osobní údaje, které společnosti DŮM JÓGY ANDĚL, DŮM JÓGY VINOHRADY a DŮM JÓGY CHODOV udělil, byly předány jinému správci dle požadavku klienta. Osobní údaje budou přeneseny v běžně používaném odpovídajícím formátu, nebude-li požadavku klienta bránit zákonná či jiná překážka.

  h)     Právo podat podnět/stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

  S jakýmkoli podnětem či stížností týkající se zpracování osobních údajů se klient může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, jakožto na dozorový orgán. Kontaktní údaje Úřadu na ochranu osobních údajů jsou:

  Úřad pro ochranu osobních údajů
  plk. Sochora 27
  170 00 Praha 7
  tel. č.: 234 665 111
  web: www.uoou.cz/

  8.    Uplatnění práv subjektů údajů společnosti DŮM JÓGY.

  Jednotlivá práva uvedená v čl. 7 tohoto informačního dokumentu mohou subjekty údajů uplatnit u správce, společnosti DŮM JÓGY ANDĚL, DŮM JÓGY VINOHRADY a DŮM JÓGY CHODOV buď e-mailovou zprávou na adresu: andel@dum-jogy.cz nebo písemně dopisem na adresu společnosti V Lipkách 768/49, 154 00 Praha 5.

  Žádosti subjektů údajů je společnost DŮM JÓGY ANDĚL, DŮM JÓGY VINOHRADY a DŮM JÓGY CHODOV povinna vyřešit nejpozději ve lhůtě 1 měsíce ode dne přijetí žádosti. V odůvodněných případech zejména s ohledem na rozsah žádosti je společnost DŮM JÓGY ANDĚL, DŮM JÓGY VINOHRADY a DŮM JÓGY CHODOV oprávněna lhůtu k vyjádření prodloužit na 2 měsíce, o nutnosti prodloužení společnost DŮM JÓGY ANDĚL, DŮM JÓGY VINOHRADY a DŮM JÓGY CHODOV subjekt údajů včas informuje.

  Dokument je pravidelně aktualizován, datum poslední aktualizace 1. 1. 2022.

  Novinky

  Články a zajímavosti nejen o józe

  Ženská jóga - co čekat?

  Stále častěji se v rozvrzích jógových studií objevuje název Ženská ...  Více

  Vánoce jsou tady!

  První advent už je za rohem, což znamená, že se města rozzáří ve svitu ...  Více

  Bezpečná jóga

  Můžeme jógou poškodit své zdraví?  Více

  Teorie žádný velký význam nemá - praxe udělá v životě změnu

  Pattabhi Jois

  Ochrana osobních údajů |  Podmínky a pravidla rezervačního systému |  Provozní řád |  Lektoři Domu jógy |  Novinky |  Škola Domu jógy |  Povinně zveřejňované informace